box | تَبَن

box | تَبَن

box | تَبَن

تَبَن | taban

 • tapangok / تپنگوک پهلوی به معنای جعبه
 • tapan / تَپَن سغدی به معنای جعبه یا تابوت
 • تبنگو. [ ت َ ب َ ] (اِ) صندوق بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 412). صندوق . (صحاح الفرس ) (فرهنگ رشیدی ) (برهان ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (فرهنگ نظام ). صندوقی که آلتها درو نگاه دارند. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ). صندوق باشد. (اوبهی ). || زنبیل و سبد باشد. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ) (فرهنگ نظام ) (ناظم الاطباء). سبد. (شرفنامه ٔ منیری ). منوچهری در بردن انگور به شهر گفته :
 • تبنگ . [ ت َ ب َ ] (اِ) طبقی باشد پهن و بزرگ از چوب ساخته که بقالان اجناس در آن کنند. (برهان ) (از ناظم الاطباء). طبق پهن حلوائیان و نان بایان . (فرهنگ رشیدی ). طبقی باشد پهن و بزرگ از چوب که بقالان اجناس از قبیل نان یا حلوا و غیره در آن کرده بر سر نهاده در کوچه و بازار بگردند و بفروشند و طبق معرب آن است و آن را تبوک نیزگویند. (انجمن آرا) (آنندراج ). طبق پهن که بیشتر حلوائیان و نانوایان دارند. (فرهنگ نظام ) :
  برای بزم غلامان او ز هاله و ماه
  نهاده کاسه ٔ شربت قضا میان تبنگ .

box
(.‏n) :(‏s‏e‏x‏o‏b ‏& ‏x‏o‏b.‏l‏p) جعبه‌، قوطى‌، صندوق‌، اطاقك‌ جاى‌ ويژه‌، لژ، توگوشى‌ سيلى‌، بوكس‌، (.‏t‏v) :مشت‌ زدن‌، بوكس‌ بازى‌ كردن‌ سيلى‌ زدن‌، درجعبه‌ محصوركردن‌، (غالبا با ‏t‏u‏oيا‏n‏i) احاطه‌ كردن‌، درقاب‌ ياچهار چوب‌ گذاشتن‌
(علوم‌نظامى‌)جعبه‌، سرپناه‌، مقر پاسبانان‌ يا نگهبانان‌
(هواپيمايى‌)شكل‌ حاصل‌ از حركت‌ چهارهواپيما بصورت‌ لوزى‌
(ورزشى‌)بوكس‌، منطقه‌ پنالتى‌
(ورزشى‌)، هر كدام‌ از شش‌ قسمت‌ زمين‌ بيس‌ بال‌ ناشيگرى‌ در گرفتن‌ توپ‌
(ورزشى‌)مربع‌ روى‌ ورقه‌ محاسبه‌
(ورزشى‌)چاله‌ ‏[پرش‌ با نيزه‌‏] (علوم‌مهندسى‌)جعبه‌، قوطى‌، صندوق‌
(تجارت‌خارجى‌)جعبه‌ مقوايى‌
(كامپيوتر)وسيله‌اى‌ كه‌ تابعى‌ را بدون‌ اينكه‌ كاربر آن‌ بداند چگونه‌ انجام‌ مى‌دهد، جعبه‌ كاغذى‌ يا چوبى‌ يا پلاستيكى‌

Narcis


box1

­

 • جعبه‌، قوطى‌، صندوقه‌، صندوق‌
  a cardboard box
  جعبه‌ى مقوايى‌
  a box of matches
  يك‌ قوطى‌ كبريت‌
  a box full of clothes
  صندوقى‌ پر از لباس‌
  suggestion box
  جعبه‌ى پيشنهادات‌
  letter box
  (انگليس‌) صندوق‌ پست‌
 • در جعبه‌ گذاشتن‌، جعبه‌دار كردن‌
  we need somebody to box all these apples
  نياز به‌ كسى‌ داريم‌ كه‌ همه‌ى اين‌ سيب‌ها را در جعبه‌ بريزد.‏
 • محتواى جعبه‌، محتواى كارتن‌
  we need somebody to empty these boxes
  نياز به‌ كسى‌ داريم‌ كه‌ (محتواى) اين‌ جعبه‌ها را خالى‌ كند.‏
  apples are sold by the box
  سيب‌ را جعبه‌اى مى‌فروشند.‏
 • (انگليس‌) هديه‌ (به‌ ويژه‌ هديه‌ى كريسمس‌ در جعبه‌)
 • صندلى‌ يا جعبه‌اى كه‌ درشكه‌چى‌ روى آن‌ مى‌نشيند
 • هر چيز جعبه‌ مانند
  a box seat
  صندلى‌ لژ
 • (در سالن‌هاى نمايش‌ و غيره‌) لژ، جايگاه‌ ويژه‌
 • سايبان‌ يا جان‌پناه‌ نگهبان‌ها و سرايدارها، سرپناه‌
 • خانه‌ى كوچك‌ روستايى‌
 • رجوع‌ شود به‌:‏ l‏l‏a‏t‏s‏ x‏o‏b‏
 • جايگاه‌، نشيمنگاه‌
  a press box
  جايگاه‌ يا لژ خبرنگاران‌
  a jury box
  جايگاه‌ هيئت‌ داوران‌ (در دادگاه‌)
 • مقاله‌ى كوتاه‌، آگهى‌ يا خبر كوتاه‌ (چاپ‌ شده‌ در داخل‌ شكل‌ مربع‌)، هر شكل‌ چهار گوشه‌اى كه‌ در آن‌ چيز بنويسند يا چاپ‌ كنند
 • (امريكا -‏ خودمانى‌) تلويزيون‌
 • (بيس‌بال‌) جاها يا سكوب‌هايى‌ كه‌ براى هريك‌ از بازيكنان‌ تعيين‌ شده‌ است‌
 • (مكانيك‌) محفظه‌، (چاپ‌) گارسه‌
  journal box
  ياتاقان‌
  gear box
  جعبه‌ دنده‌

 

Aryanpur

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

box
box (TREE) /bɒks/ US /bɑːks/
noun [U] a small evergreen tree with small shiny leaves
See also boxwood.

 

x
box (CONTAINER) /bɒks/ US /bɑːks/
noun [C] 1 a square or rectangular container with stiff sides and sometimes a lid:
a cardboard box
a cigar box
a matchbox.2 a box and its contents, or just the contents of a box:
a box of matches
He ate a whole box of chocolates.3 any square or rectangular space on a form, sports field, road etc., which is separated from the main area by lines:
If you would like more information, mark this box.

4 a small enclosed space:
a jury/telephone box
Their new house is just a box (= very small).

5 a small area with seats which is separate from the other seats in a theatre or at the side of a sports field:
Can you see Prince Charles in the royal box?.

6 UK (US cup) a piece of hard plastic worn by men to protect their sex organs when playing sport

box /bɒks/ US /bɑːks/
verb [T] (ALSO box up)
to put something in a box:
Should I box these shoes up for you, or would you like to wear them now?

boxy /ˈbɒk.si/ US /ˈbɑːk-/
adjective DISAPPROVING
shaped like a box:
The trouble with many small houses is that they tend to be boxy.

 

x
box (SPORT) /bɒks/ US /bɑːks/
verb [I or T]
to fight someone in the sport of boxing:
He used to box every weekend.
I’ve boxed (against) some of the best.

 

x
box (number)
box (number) noun [C]
a number that you can give instead of your address, especially in newspaper advertisements:
Please reply to Box 307, The Times, London.

 

x
box junction
box junction UK noun [C] (US box)
a place where two roads cross with a square of yellow lines painted in the centre, which you can drive over only when the road in front is clear

 

x
cup
cup (CONTAINER) /kʌp/
noun [C]
1 a bowl-shaped container:
an egg cup2 the size of the two parts that support the breasts in a woman’s bra (= item of underwear):
“What size bra do you wear?” “A ‘C’ cup.”3 US (UK box) a curved piece of hard plastic which is worn by men while playing sports to protect their outer sex organs

cup /kʌp/
verb [T] -pp-
She gently cupped the small injured bird in her hands (= held her hands in the shape of a cup around it).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *