cover | پوشَنگ

 cover به فارسی | پوشار

 • pūšār | پوشار = پوش + ار
 • pūš: از ریشه pōš ایرانی باستان و احتمالا از ریشه pauš* |  همریشه با اوستایی: pusā به معنی پُساک و تاج |  پهلوی: pōšidan به معنی در بر کردن و بر تن کردن | پهلوی اشکانی: pusag به معنی پساگ و تاج گل | سکایی : naṣpuṣte به معنی پوشیده | فارسی: پوشیدن (فرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه – منصور – برگ 341)
 • ār: پسوند سازنده نامواژ از ماده مضارع در پهلوی اشکانی (راهنمای زبان پارتی – باغ‌بیدی – برگ 97) | پسوند سازنده گزارواژ یا صفت از ماده گذشته از ایرانی باستان tār که سازنده صفت فاعلی می‌باشد. (فرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه – منصور – برگ 36)

معنی cover در فرهنگ ناریسس

پوشاندن‌، جلد كردن‌، پنهان‌ كردن‌، طى‌ كردن‌، تامين‌ كردن‌، پوشش‌، جلد، رويه‌ لفاف‌، پاكت‌، سرپوش‌
(علوم‌نظامى‌)پوشش‌، حفاظ‌، جان‌ پناه‌ خفاگاه‌ پوشاندن‌، انجام‌ دادن‌، اختفاء، مخفى‌ در بر گرفتن‌، حايل‌ شدن‌، حاوى‌ بودن‌ درپوش‌، روپوش‌، دريچه‌ نگهبان‌ مخابراتى‌ پست‌ بگوش‌، نگهبان‌ بگوش‌
(هواپيمايى‌)پوشش‌
(بازرگانى‌)پوشش‌ ‏[بيمه‌‏]، تامين‌ زيان‌ و خسارات‌ بيمه‌، بسته‌ بندى‌، جلد
(ورزشى‌)بازى‌ دفاعى‌، اماده‌ شدن‌ براى‌ دريافت‌ توپ‌
(ورزشى‌)سطح‌ برف‌، اماده‌ براى‌ برگرداندن‌ توپ‌
(ورزشى‌)امادگى‌
(ورزشى‌)، مانوركردن‌ بطوريكه‌ قايق‌ عقبى‌ جلو نيفتد محافظت‌ از بدن‌ باشمشير، بوته‌ زار پناهگاه‌ شكار
(علوم‌مهندسى‌)سقف‌ زدن‌، روكش‌ كردن‌ پوشانيدن‌ پوشش‌، جلد سرپوش‌

 

معنی cover در فرهنگ آریانپور

cover     cov¦er

­

 • پوشاندن‌، مستور كردن‌ يا شدن‌، پوشيده‌ شدن‌، اندودن‌
  he covered his face with his hands
  چهره‌اش‌ را با دست‌هاى خود پوشاند.‏
  the sky was covered by clouds
  آسمان‌ از ابر پوشيده‌ شده‌ بود.‏
  white feathers covered the small bird’s body
  پر سپيد، تن‌ پرنده‌ى كوچك‌ را پوشانده‌ بود.‏
  most of the earth is covered by water
  بيشتر سطح‌ زمين‌ از آب‌ پوشيده‌ شده‌ است‌.‏
  snow has covered the road
  برف‌ جاده‌ را پوشانده‌ است‌.‏
 • (آبگونه‌) فرا گرفتن‌
  flood water covered the fields
  سيلاب‌ مزارع‌ را فراگرفته‌ بود.‏
  his hands were covered in blood
  دستانش‌ خون‌آلود بود.‏
 • (بيشتر در مورد اسب‌ نر) پشت‌ (ماديان‌) رفتن‌، جفتگيرى كردن‌
  a horse covers a mare
  اسب‌ پشت‌ ماديان‌ مى‌رود.‏
 • (جامه‌) پوشيدن‌، ملبس‌ شدن‌، (پوشاك‌) تن‌ كردن‌
 • داراى پوشش‌ كردن‌
  the floor is covered with cement
  كف‌ اتاق‌ داراى پوشش‌ سيمانى‌ است‌.‏
 • (ماكيان‌ و غيره‌) روى تخم‌ خوابيدن‌
  a hen covers her eggs
  مرغ‌ روى تخم‌هاى خود مى‌خوابد.‏
 • پنهان‌ كردن‌، مخفى‌ كردن‌، نهفتن‌
  he had covered his hatred under a smile
  او نفرت‌ خود را زير لبخندى پوشانده‌ بود.‏
 • حفاظت‌ كردن‌، توجه‌ كردن‌ از، سپر (بلا) شدن‌، حايل‌ شدن‌
 • (قانون‌ و بيمه‌ و غيره‌) شامل‌ شدن‌، پوشش‌ دادن‌، (هزينه‌ و غيره‌) جوابگو بودن‌، كفاف‌ دادن‌
  this law does not cover such cases
  اين‌ قانون‌ شامل‌ چنين‌ حالاتى‌ نمى‌شود (چنين‌ حالاتى‌ را نمى‌پوشاند).‏
  does this insurance policy cover all our health costs?
  آيا اين‌ بيمه‌نامه‌ شامل‌ كليه‌ى هزينه‌هاى بهداشتى‌ ما مى‌شود؟
  only thirty percent of that country’s people are covered by health insurance
  فقط‌ سى‌ درصد مردم‌ آن‌ كشور از پوشش‌ بيمه‌ى درمانى‌ برخوردارند.‏
  his salary is not enough to cover all of his expenses
  حقوق‌ او آن‌ قدر نيست‌ كه‌ همه‌ى مخارج‌ وى را بپوشاند.‏
  who will cover the costs?
  هزينه‌ها را چه‌ كسى‌ خواهد پرداخت‌؟
 • پيمودن‌، درنورديدن‌، نورديدن‌، طى‌ كردن‌
  we covered that distance in two hours
  آن‌ مسافت‌ را دو ساعته‌ پيموديم‌.‏
 • (بازرگانى‌ -‏ ارتش‌ -‏ رسانه‌هاى همگانى‌) زيرپوشش‌ قرار دادن‌
  to cover a territory as a salesman
  تصدى ناحيه‌اى را به‌ عنوان‌ فروشنده‌ به‌ عهده‌ داشتن‌
  he was gone to Atlanta to cover the Olympic Games
  او به‌ آتلانتا رفته‌ است‌ تا مسابقات‌ المپيك‌ را گزارش‌ كند.‏
  the military operations will be covered by fighter planes
  عمليات‌ نظامى‌ زير پوشش‌ هواپيماهاى جنگنده‌ انجام‌ خواهد شد.‏
  advance! I’ll give you cover
  پيشروى كن‌! من‌ به‌ تو پوشش‌ مى‌دهم‌ (من‌ از عقب‌ مواظبم‌).‏
 • (كلاس‌ و سخنرانى‌ و غيره‌) شامل‌ شدن‌، پرداختن‌ به‌
  his speech covered several important topics
  سخنرانى‌ او حاوى چندين‌ مطلب‌ مهم‌ بود.‏
  this class will cover the literature of the sixteenth century
  اين‌ كلاس‌، ادبيات‌ قرن‌ شانزدهم‌ را مورد بررسى‌ قرار خواهد داد.‏
 • (افتخار و شرم‌ و غيره‌) پوشاندن‌
  he covered himself with glory
  خود را غرق‌ در افتخار كرد.‏
 • (كلاه‌ و غيره‌) بر سر گذاشتن‌
 • (امريكا -‏ با:‏ r‏o‏f‏) هواى كسى‌ را داشتن‌، پشتى‌ كردن‌، تاييد كردن‌
 • (هرچيزى كه‌ بپوشاند) جلد، پوشش‌، نهنبان‌، لفاف‌، پاكت‌، روكش‌ (بسته‌ى پستى‌ و غيره‌)، پوشانه‌، كاور
  a book cover
  جلد كتاب‌
  a jar cover
  درب‌ پارچ‌
  a box cover
  در جعبه‌
  a typewriter cover
  پوشش‌ ماشين‌ تحرير
  pillow cover
  روكش‌ متكا
 • جان‌پناه‌، پناه‌، ملجا، پناهگاه‌
  the soldiers went to the other side of the hill in search of cover
  سربازان‌ براى يافتن‌ پناهگاه‌ به‌ آن‌ سوى تپه‌ رفتند.‏
 • (شكار جانوران‌) پناهگاه‌، نهانگاه‌، مخفيگاه‌
 • (چيدن‌ ميز نهارخورى) روميزى و دستمال‌ و قاشق‌ و چنگال‌ و غيره‌ (معمولا براى يك‌ نفر)
 • (آنچه‌ كه‌ براى پوشاندن‌ واقعيت‌ به‌ كار رود) نقاب‌، وسيله‌ى اختفا
  the club was a cover for a group of smugglers
  گروه‌ قاچاقچيان‌ از آن‌ باشگاه‌ براى پنهان‌ كردن‌ اعمال‌ خود استفاده‌ مى‌كرند.‏
 • رجوع‌ شود به‌:‏ e‏g‏r‏a‏h‏c‏ r‏e‏v‏o‏c‏
 • (جمع‌) اسباب‌ بستر (لحاف‌ و ملافه‌ و پتو و غيره‌)، رو انداز
  she was lying under the covers
  او زير ملافه‌ و پتو غنوده‌ بود.‏

   


  * break cover
 • از پناهگاه‌ يا نهانگاه‌ بيرون‌ آمدن‌
  * cover up
 • كاملا پوشاندن‌، (در چيزى) پيچيدن‌
 • نهان‌ كردن‌، (جنايت‌ يا فساد و غيره‌ را) سرپوش‌ گذاشتن‌، افشا نكردن‌
 • نهان‌سازى
  * (from) cover to cove
 • (كتاب‌ و مجله‌ و غيره‌) از آغاز تا پايان‌
  * take cover
 • به‌ جان‌پناه‌ يا پناهگاه‌ رفتن‌، پناه‌ بردن‌ به‌
  we took cover behind a wall
  ما به‌ ديوارى پناه‌ برديم‌، پشت‌ ديوار سنگر گرفتيم‌.‏
  * under cover
 • در خفا، پنهانى‌
  an under-cover agent
  مامور مخفى‌
  * under cover of
 • در پناه‌
  under cover of night
  در تاريكى‌ شب‌
  * under plain cover
 • در يك‌ پاكت‌ ساده‌
  * under separate cover
 • در يك‌ بسته‌ يا پاكت‌ ديگر
  we will send you the book under separate cover

 


cover | Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

cover (RECORD) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to make a recording of a song or tune which has already been recorded by someone else:
I think more singers have covered ‘Yesterday’ than any other song.

cover (version) noun [C]
How many cover versions have been made of ‘My Way’?

 

cover (DO SOMEONE’S JOB) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [I or T]
to do someone else’s job or duty when they are absent:
I’m going to the doctor’s tomorrow, so do you think you could cover my shift for me?
Sorry, I’m already covering for someone else.

 

cover (GIVE ARMED PROTECTION) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
1 to aim a gun or shoot at someone to discourage them from shooting or escaping, or to protect someone else:
The police officer was covered by her colleagues while she ran towards the gunman’s hideout.2 When soldiers or police officers cover a place such as a road or building, they are in a position from which they can watch and defend it:
We’ve got all the exits covered, so they’ve no chance of escape.cover /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
noun [U]
We needed more cover (= protection)from the enemy aircraft.

 

cover (SHELTER) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
noun [U]
1 shelter or protection in an unpleasant or dangerous situation:
We took cover from the storm in a bus shelter.
The burglar broke into the house under cover of darkness.2 plants, especially bushes, that are used as shelter by animals

 

cover (PROTECT) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to protect someone against loss, damage, accident or having something stolen, by having insurance:
Does your travel insurance cover you against/for the loss or theft of cash?cover UK /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
noun [U] (US coverage)
financial protection so that you get money if something bad happens:
I’ve got £20 000 worth of cover for the contents of my house.
Have you got cover for accidental damage?

 

cover (BE ENOUGH) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to be enough money to pay for something:
The selling price barely covered the cost of the raw materials.
Would £50 cover your expenses?

 

cover (REPORT) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to report the news about a particular important event:
She’s covering the American election for BBC television.coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/ US /-ɚ-/
noun [U]
the reporting of a particular important event or subject:
What did you think of the BBC’s election coverage?
cover (DEAL WITH) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to deal with or direct attention to something:
This leaflet covers what we’ve just discussed in more detail.
Do these parking restrictions cover residents as well as visitors?
The new office will cover the whole of Scotland.coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/ US /-ɚ-/
noun [U]
These books give very good grammar coverage (= They deal with grammar very well).
cover (TRAVEL) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to travel a particular distance:
We covered 400km in three hours.
cover (PLACE OVER) /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
verb [T]
to put or spread something over something, or to lie on the surface of something:
The light was so bright that I had to cover my eyes.
Snow covered the hillsides.
She covered him (up)with a blanket.
Cover the meat with a layer of cheese.
The bandages were covered with/in blood.
How much of the Earth’s surface is covered by/with water?-covered/-kʌv.əd/ US /-ɚd/
suffix
covered in the way mentioned:
snow-covered hillscover /ˈkʌv.əʳ/ US /-ɚ/
noun [C]
1 something which is put on or over something else, usually to protect it, to keep something in, etc:
I keep my computer printer under a protective plastic cover.
Remove the packaging and pierce the film cover before microwaving.

2 the stiff outside part of a book or magazine, usually made of thick paper or cardboard and often shiny:
Who should we put on the cover of the magazine this month?
Paperback books have soft covers.

covers /ˈkʌv.əz/ US /-ɚz/
plural noun
the blankets, sheets, etc. on a bed:
Martha threw back the covers and bounced out of bed.

covering /ˈkʌv.ər.ɪŋ/ US /-ɚ-/
noun [C]
a layer of something that covers something else:
a light covering of snow

cover | Roots & Affixes Dictionary 2.0

cover
c.1150, from O.Fr. covrir, from L.L. coperire, from L. cooperire “to cover over,” from com- intens. prefix + operire “to close, cover.” Military sense is from 1687; newspaper sense first recorded 1893; use in football dates from 1907. Betting sense is 1857. As a euphemism for “copulation of horses” it dates from 1535. Meaning “recording of a song already recorded by another” is 1966. Cover-up is from 1927. Cover girl is U.S. slang from 1915, shortening of magazine-cover girl.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا