existence | استی | هستی

  0
  126

  existence | استی | هستی

  اَستی | asti || هَستی | hasti

  هستى‌، وجود، زيست‌ موجوديت‌، زندگى‌، بايش‌
  (روانشناسى‌)وجود
  (فقهى‌)وجود
  Narcis

  • بودن‌، بودش‌، هستش‌، وجود، هستى‌، بودگارى
  • زندگى‌، زيست‌، موجوديت‌
  • وجود داشتن‌
  • فرد، موجود، زيستمند، جاندار

  Aryanpur

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here