power | توان

power | توان

توان | tavān

تَوْ + اندن = تواندن به معنای توان دادن، نیرو دادن

زور، قدرت‌، برترى‌، توان‌ نيرو، برق‌، اقتدار سلطه‌ نيروى‌ برق‌، قدرت‌ ديدذره‌ بين‌، نيرو بخشيدن‌ به‌ نيرومند كردن‌، زور بكاربردن‌
(الكترونيك‌)توان‌ برقى‌
(روانشناسى‌)نيرو، قدرت‌، توان‌
(عمران‌)توان‌، قدرت‌
(علوم‌نظامى‌)دستگاه‌ برقى‌، برقى‌، درشت‌ نمايى‌ قدرت‌ دوربين‌، قدرت‌
(معمارى‌)قدرت‌، توان‌، قوه‌ يا توان‌
(هواپيمايى‌)توان‌، قدرت‌
(ورزشى‌)حداكثر تلاش‌ در كمترين‌ زمان‌
(حقوق‌)قدرت‌، دولت‌، اقتدار و اختيار
(علوم‌مهندسى‌)راندن‌، قوه‌، انرژى‌، توانايى‌، شدت‌، قدرت‌ نيرو
(ورزشى‌)توان‌
(شيمى‌)توان‌
(كامپيوتر)مجموعه‌ بررسى‌هاى‌ سخت‌ افزارى‌ كه‌ كامپيوتر پس‌ از روشن‌ شدن‌ انجام‌ مى‌دهد، منبع‌ تغذيه‌ كه‌ مى‌تواند حتى‌ پس‌ از خرابى‌ برق‌ نيرو داشته‌ باشد، توقف‌ منبع‌ تغذيه‌ الكتريكى‌ (براى‌ مدت‌ زمان‌ طولانى‌ يا كوتاه‌) كه‌ باعث‌ توقف‌ كار كردن‌ يا بد كار كردن‌ قط‌ عات‌ الكتريكى‌ مى‌شود مگر اينكه‌ باترى‌ آنها برگردد، حذف‌ توان‌ كامپيوتر، خاموش‌ كردن‌ منبع‌ الكتريسيته‌ كامپيوتر يا قط‌عه‌ الكترونيك‌ ديگر، قطعه‌اى‌ كه‌ اگر براى‌ مدت‌ زمان‌ مشخص‌ استفاده‌ نشود خود را خاموش‌ مى‌كند، نرم‌ افزار كامپيوترهاى‌ ‏p‏o‏t‏p‏a‏l و برخى‌ صفحه‌هاى‌ جديدتر ‏C‏P و صفحه‌هاى‌ نمايش‌ كه‌ براى‌ حفظ‌ انرژى‌ قط‌ عاتى‌ كه‌ استفاده‌ نمى‌شوند را به‌ طور خودكار خاموش‌ مى‌ كنند، خاموش‌ كردن‌ يا قط‌ ع‌ يك‌ وسيله‌ الكتريكى‌ از منبع‌ تغذيه‌ اش‌، بيان‌ اينكه‌ ولتاژ يك‌ قطعه‌ الكتريكى‌ تامين‌ شده‌ است‌، اعمال‌ انرژى‌ الكتريكى‌ يا مكانيكى‌ به‌ يك‌ وسيله‌، توان‌ از دست‌ رفته‌ (در ارسال‌ يا به‌ علت‌ قط‌ عات‌ وصل‌ شده‌)، جعبه‌ مستقل‌ كه‌ براى‌ مدار ولتاژ و جريان‌ فراهم‌ مى‌كند، خاموش‌ كردن‌ يك‌ وسيله‌، تنظيم‌ خودكار ‏U‏P‏C در يك‌ وضعيت‌ ابتدايى‌ شناخته‌ شده‌ به‌ سرعت‌ پس‌ از اعمال‌ برق‌ . (برخى‌ ‏U‏P‏Cها به‌ طور خودكار با ثباتهاى‌ خالى‌ و… شروع‌ نمى‌كنند و ممكن‌ است‌ اطلاعات‌ پنهان‌ داشته‌ باشند)، روشن‌ كردن‌ يا اعمال‌ ولتاژ به‌ يك‌ وسيله‌ الكتريكى‌، اصط‌ لاح‌ رياضى‌ براى‌ بيان‌ تعداد دفعاتى‌ كه‌ يك‌ عدد بايد در خودش‌ ضرب‌ شود. (توجه‌ : به‌ صورت‌ شكل‌ كوچكى‌ نوشته‌ مى‌شود. گفته‌ مى‌شود ‏1‏0 به‌ توان‌ ‏5)، واحد انرژى‌ در الكترونيك‌ معادل‌ ضرب‌ ولتاژ و جريان‌ با واحد وات‌، توان‌

ریشه شناسی تانست

  • اوستایی: tav
  • پهلوی: tuvān
  • فارسی: tavān | tavānestan | tānestan
  • کردی: tiwānīn
  • گیلکی: tanastaan
  • هندی باستان: tav
  • ارمنی: tevem

 

Roots & Affixes Dictionary 2.0

power
(n.) – 1297, from Anglo-Fr. pouair, O.Fr. povoir, noun use of the infinitive in O.Fr., “to be able,” earlier podir (842), from V.L. *potere, from L. potis “powerful” (see potent). Meaning “a state or nation with regard to international authority or influence” is from 1726. The verb meaning “to supply with power” is recorded from 1898. Powerful is c.1400. Powerhouse “building where power is generated” is from 1881; fig. sense attested from 1915. Power-broker (1961) said to have been coined by T.H. White in ref. to the 1960 U.S. presidential election. Phrase the powers that be is from Rom. xiii.1. As a statement wishing good luck, more power to (someone) is recorded from 1842.

McGraw-Hill Dictionary of Science and Technology

power
MATHEMATICS
1. The value that is assigned to a mathematical expression and its exponent.
2. For a point, with reference to a circle, the power of a set is its cardinality.
3. The quantity (xa )2 + (yb )2 – r2, where x and y are the coordinates of the point, a and b are the coordinates of the center of the circle, and r is the radius of the circle.
4. For a point, with reference to a sphere, the quantity (xa )2 + (yb )2 + (zc )2 – r2, where x, y, and z are the coordinates of the point; a, b, and c are the coordinates of the center of the sphere; and r is the radius of the sphere.
OPTICS
See focal power
PHYSICS
The time rate of doing work.
STATISTICS
One minus the probability that a given test causes the acceptance of the null hypothesis when it is false due to the validity of an alternative hypothesis; this is the same as the probability of rejecting the null hypothesis by the test when the alternative is true.

Babylon English

power
adj. operated by a motor or electricity; assisted by a power source, partially operated by a motor or electricity
n.strength; ability; capability; authority; exponent (Mathematics); output, capacity (of electricity, etc.)
v.provide power, supply with power; set in motion, drive; inspire, motivate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *