major – مهتر

  0
  202

  major – مهتر

  مهتر | mehtar


  عمده‌، اكبر، بزرگتر، بيشتر اعظم‌، بزرگ‌، كبير، طويل‌ ارشد، سرگرد، بالغ‌، مهاد متخصص‌ شدن‌
  (اقتصاد)عمده‌، اصلى‌، مهم‌
  (روانشناسى‌)رشته‌ اصلى‌، عمده‌
  (علوم‌نظامى‌)سرگرد ارتش‌، اصلى‌، مهم‌ عمده‌، ارشد، بزرگتر، ياور ‏[درجه‌ سرگردى‌ قديم‌‏]
  (هواپيمايى‌)اصلى‌
  (حقوق‌)بالغ‌، كبير
  (فقهى‌)بالغ‌، كبير
  (شيمى‌)مهاد
  Narcis

  • بزرگتر، برتر، والاتر، ارشد، مافوق‌، بزرگ‌، كلان‌، عمده‌، مهست‌، مهين‌، مهاد
  • به‌ سن‌ قانونى‌ رسيده‌، بالغ‌، كبير، رشيد
  • وخیم
  • (موسیقی) ماژور
  • (آموزش‌ دانشگاهى‌) رشته‌ اصلى‌، در يك‌ رشته‌ى اصلى‌ تحصيل‌ كردن‌

  Aryanpur

  mehtar = meh + tar

  مِهتر = مِه + تَر

  meh

  • پارسی باستان: maθišta 🡐 بزرگترین، مهم ترین
  • اوستایی: masyāo 🡐 بزرگتر، مهتر
  • پهلوی: mas 🡐 مه، بزرگ، مهتر، بزرگتر | mastar 🡐 بزرگتر
  • فارسی: meh/mih 🡐 بزرگ
  • کردی: māsti̥r 🡐 بزرگتر
  • بهدینی: mas 🡐 بزرگ | mastar 🡐 بزرگتر
  • پازند: meh 🡐 بزرگ
  • پشتو: mašar 🡐 پیرتر، آقا
  • کاشی: mussár

   tar

  • ایرانی باستان: tara-*
  • اوستایی: tara-
  • پهلوی: tar
  • پهلوی پارتی: tar/dar
  • فارسی: tar
  • کردی : tar
  • گیلکی: tar
  • مازندرانی: ter

  major

  major (MUSIC) /ˈmeɪ.dʒəʳ/ US /-dʒɚ/
  adjective [after noun] SPECIALIZED
  (of music) based on a scale in which there is a whole tone between the second and third notes and a half tone between the third and fourth notes:
  the key of C major
  a concerto in A major
  Compare minor (MUSIC).


  major (SPECIAL SUBJECT) /ˈmeɪ.dʒəʳ/ US /-dʒɚ/
  noun [C] US
  the most important subject that a college or university student is studying, or the student himself or herself:
  What is your major, English or French?
  She was a philosophy major at an Ivy League college.

  major in sth verb US
  to study something as your main subject at university:
  She majored in philosophy at Harvard.


  major (OFFICER) /ˈmeɪ.dʒəʳ/ US /-dʒɚ/
  noun [C]
  ۱ an officer of middle rank in the British, US and many other armed forces such as the US Air Force:
  Her father was a major in the Scots Guards.
  I met Major Jones last year.
  [as form of address] Thank you, Major Jones.

  ۲ the rank between captain and lieutenant colonel


  major (IMPORTANT) /ˈmeɪ.dʒəʳ/ US /-dʒɚ/
  adjective [before noun]
  more important, bigger or more serious than others of the same type:
  All of her major plays have been translated into English.
  Sugar is a major cause of tooth decay.
  There are two problems with this situation, one major, one minor.
  Citrus fruits are a major source of vitamin C.
  There has been a major change in attitudes recently.
  The United States is a major influence in the United Nations.
  Compare minor (UNIMPORTANT).

  majorly /ˈmeɪ.dʒə.li/ US /-dʒɚ-/
  adverb MAINLY US SLANG
  very or extremely:
  Have you seen Chrissie’s new leather jacket? It’s majorly cool.

  dictionary.cambridge.org

  major (adj.)

  1. ۱۳۰۰, majour, “greater, more important or effective, leading, principal,” from Latin maior (earlier *magios), irregular comparative of magnus “large, great” (from PIE root *meg- “great”). From 1590s as “greater in quantity, number, or extent.” Used in music (of modes, scales, or chords) since 1690s, on notion of an interval a half-tone “greater” than the minor; of modern modes, “characterized by the use of major tonality throughout,” by 1811. Major league, in baseball, is attested by 1892.

  major (n.)

  military rank above captain and below lieutenant colonel, 1640s, from French major, short for sergent-major, originally a higher rank than at present, from Medieval Latin major “chief officer, magnate, superior person,” from Latin maior “an elder, adult,” noun use of the adjective (see major (adj.)).

  His chief duties consist in superintending the exercises of his regiment or battalion, and in putting in execution the commands of his superior officer. His ordinary position in the line is behind the left wing. [Century Dictionary, 1897]

  The musical sense is attested by 1797.

  major (v.)

  of a college or university student, “focus (one’s) studies,” 1910, American English, from major (n.) in sense of “subject of specialization” (by 1890). Related: Majored; majoring. Earlier as a verb, in Scottish, “to prance about, or walk backwards and forwards with a military air and step” [Jamieson, 1825] a sense derived from the military major.

  etymonline.com

  major ma·jor (mā’jər)

  adj.

  •  Greater than others in importance or rank: a major artist.
  •  Great in scope or effect: a major improvement.
  •  Great in number, size, or extent: the major portion of the population.
  •  Requiring great attention or concern; very serious: a major illness.
  •  Law. Having attained full legal age.
  •  Of or relating to the field of academic study in which a student specializes.
  •  Music.  Designating a scale or mode having half steps between the third and fourth and the seventh and eighth degrees. Equivalent to the distance between the tonic note and the second or third or sixth or seventh degrees of a major scale or mode: a major interval.  Based on a major scale: a major key.

  n.

  •   Abbr. MAJ or Maj or Maj. A commissioned rank in the U.S. Army, Air Force, or Marine Corps that is above captain and below lieutenant colonel. One who holds this rank.
  •  One that is superior in rank, importance, or ability: an oil-producing country considered as one of the majors.
  •  Law. One who has reached full legal age.
  •   A field of study chosen as an academic specialty. A student specializing in such studies: a linguistics major.
  •  Logic.  A major premise. A major term.
  •  Music.  A major scale, key, interval, or mode. A chord containing a major third between the first and second notes and a minor third between the second and third notes.
  •  majors Sports. The major leagues.

  intr.v. ma·jored, ma·jor·ing, ma·jors

  To pursue academic studies in a major: majoring in mathematics.

  ——————————————————————————–

  [Middle English majour, from Latin māior. See meg- in Indo-European Roots.]

  ahdictionary.com

  ma·jor
  mā-jr adj : involving grave risk : SERIOUS ‹a major illness› ‹a major operative procedure› —compare MINOR

  Merriam Webster’s Medical Desk Dictionary

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here